EN - Footer - Legal notes - Header headquarters

Note legale

RO - Footer - Legal notes - Text

~ Romanian ~

Termene și condiții de utilizare

Website-ul prysmiangroup.com este o platformă online informativă și de comunicații on-line furnizată de Prysmian S.p.A. („Grupul Prysmian”, „Prysmian”). 
Informațiile pot fi schimbate sau modificate fără o notificare prealabilă.

Proprietate intelectuală

Accesul la acest site web implică acceptarea termenelor și condițiilor stabilite în această notificare. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, textele, imaginile, fotografiile, graficele sau materialele audiovizuale afișate pe acest site web sunt protejate prin drepturi de autor de Prysmian Group (Copyright © 2014 Prysmian Group), sau de companiile Prysmian Group sau de către licențiatorii acestora, având toate drepturile rezervate. Nu pot fi copiate, modificate, utilizate, reproduse, transferate, încărcate, publicate sau distribuite, total sau parțial, fără acordul prealabil scris al proprietarului.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, numele Prysmian, marca PRYSMIAN sau mărcile comerciale afișate pe acest site web sunt deținute de Prysmian sau de companiile Grupului Prysmian sau de către licențiatorii acestora.

Acestea nu pot fi copiate, modificate, utilizate, reproduse, transferate, încărcate, publicate sau distribuite fără acordul prealabil scris al proprietarului. Prysmian Group acordă permisiunea de a copia și de a tipări în format electronic porțiuni ale acestui site web numai pentru uz personal, cu avertismentul „Copyright © 2014 Prysmian Group”. Orice utilizare neautorizată a conținutului sau mărcilor comerciale Prysmian va fi considerată o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și drepturi de autor Prysmian și va fi urmărită în conformitate cu legile aplicabile. 

Disclaimer

Deși informațiile prezente pe site au fost colectate și afișate cu atenție, Prysmian nu oferă nicio garanție expresă sau implicită cu privire la acuratețea, caracterul complet, utilitatea, utilizarea în orice mod de către utilizatori și își asumă orice răspundere pentru erori sau omisiuni din acestea. Prysmian nu își asumă nicio răspundere, expresă sau implicită, de orice natură în ceea ce privește accesul utilizatorilor la acest site web sau utilizarea de către utilizatori a oricărui conținut al acestuia.

Informații corporative și financiare - Prysmian consideră că informațiile corporative și financiare pe care le-a postat au fost corecte de la data la care au fost depuse la autoritatea de reglementare relevantă sau publicate în alt mod. Postarea unor astfel de informații pe web nu trebuie înțeleasă ca implicând faptul că nu au existat modificări de la data la care au fost depuse informațiile sau că informațiile sunt corecte în orice moment ulterior datei la care au fost depuse sau publicate în alt mod.

Informații despre produse - Mai mult, o parte care dorește să achiziționeze bunuri nu ar trebui să se bazeze pe aceasta și ar trebui să facă o cerere specifică cu privire la natura bunurilor și adecvarea lor pentru utilizarea la care vor fi supuse. Prysmian poate face, de asemenea, îmbunătățiri și / sau modificări ale produselor descrise în acest site web fără o notificare prealabilă.

Limba engleză și limba română - Majoritatea documentelor prezente pe acest site web sunt o traducere în limba română și engleză pentru comoditatea documentelor scrise inițial în italiană. La pregătirea traducerilor, s-a încercat traducerea cât mai literal posibil fără a pune în pericol continuitatea generală a textului. Cu toate acestea, în mod inevitabil, pot apărea diferențe în traducere și, dacă o fac, textul italian va prevala. 

Terminologie juridică - În traduceri, conceptele juridice italiene sunt exprimate în termeni din limba engleză și nu în limba originală italiană. Conceptele în cauză pot să nu fie identice cu conceptele descrise de termenii în limba engleză, deoarece acești termeni pot fi înțeleși în conformitate cu legile altor jurisdicții. 

Link-uri

Link-urile către alte site-uri conținute aici sunt exclusiv pentru confortul utilizatorului. Prysmian nu este responsabil pentru conținutul oricărui alt site care poate fi accesat de pe acest site web sau de pe care acest site web poate fi accesat. Conectarea la alte site-uri de pe acest site web se face pe riscul utilizatorilor și utilizatorii ar trebui să se asigure că au luat măsuri de precauție adecvate împotriva virușilor sau a altor elemente de acest gen. Prysmian nu are absolut niciun control asupra conținutului acestor site-uri și, în calitate de terță parte, nu are nicio responsabilitate pentru conținutul, nici materialul publicitar, conținut pe astfel de site-uri, sau pentru produsele sau serviciile oferite de acestea. Astfel de produse sau servicii nu sunt în niciun fel sponsorizate, partajate sau susținute de Prysmian. 

Informații pentru utilizatori

Orice materiale trimise către Prysmian, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul paginilor web, vor fi considerate neconfidențiale. Prysmian capătă titlu și nu va avea nicio obligație de niciun fel cu privire la astfel de materiale. Prin urmare, Prysmian va fi liber să reproducă, să utilizeze, să dezvăluie, să afișeze, să transforme, să creeze lucrări derivate și să distribuie materialele către alții fără limitare. În plus, Prysmian va fi liber să utilizeze, fără niciun fel de considerație, orice informații, idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în astfel de materiale în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor care încorporează astfel de materiale. Utilizatorul care trimite orice material către Prysmian garantează că aceste materiale se potrivesc publicării și este de acord să despăgubească Prysmian împotriva oricărei acțiuni posibile ale terților în legătură cu astfel de materiale. 

Relațiile cu investitorii

Conținutul paginilor din „Relații cu investitorii” este furnizat de Teleborsa S.r.l, în numele Prysmian S.p.A.

 

 

~ English ~

Terms and Conditions of use

Prysmiangroup.com web site is an on-line information and communications service provided by Prysmian S.p.A. ("Prysmian Group", "Prysmian").
Information may be changed or updated without notice.

Intellectual property

The access to this web site implies acceptance of the terms and conditions set forth in this notice. Unless otherwise specifically noted, texts, images, photo, graphics or audiovisuals displayed on this website are copyrighted by Prysmian Group (Copyright © 2014 Prysmian Group) or by Prysmian Group's companies or by their licensors, all rights reserved. They cannot be copied, modified, used, reproduced, transferred, uploaded, published or distributed, totally or partially, without the prior written consent of the owner.

Unless otherwise specifically noted, the Prysmian name, the PRYSMIAN trademark or the trademarks displayed on this web site are owned by Prysmian or by Prysmian Group's companies or by their licensors.

They cannot be copied, modified, used, reproduced, transferred, uploaded, published or distributed without the prior written consent of the owner. Prysmian Group grants permission to electronically copy and to print in hard copy portions of this web site for personal use only, with the warning "Copyright © 2014 Prysmian Group". Any unauthorized use of Prysmian contents or trademarks shall be considered as a violation of Prysmian Intellectual Property and Copyright rights and shall be prosecuted in accordance with applicable laws.

Disclaimer

While reasonable care has been used in collecting and displaying information contained therein, Prysmian provides no express or implied warranty as to its accuracy, completeness, usefulness, use in any manner by users and disclaims any liability for errors or omissions therein. Prysmian assumes no liability, express or implied of whatsoever nature in respect of access of users to this website or use by users of any content thereof.

Corporate and financial information - Prysmian believes that the corporate and financial information it posted was accurate as of the date that it was filed with the relevant regulatory authority or otherwise published. The posting of such information on the web should not be understood to imply that there has not been any change since the date that the information was filed or that the information is accurate as of any time subsequent to the date that it was filed or otherwise published.

Products information - Moreover, a party wishing to purchase goods should not rely on it and should make specific enquiry concerning the nature of the goods and their suitability for the use to which they will be put. Prysmian may also make improvements and/or changes in the products described in this Web Site without notice.

English language - Most of the documents present on this website are an English translation for convenience of documents originally written in Italian. In preparing the translations, an attempt has been made to translate as literally as possible without jeopardizing the overall continuity of the text. Inevitably, however, differences may occur in translation and, if they do, the Italian text will prevail.

Legal terminology - In translations, Italian legal concepts are expressed in English terms and not in their original Italian. The concepts concerned may not be identical to concepts described by the English terms as such terms may be understood under the laws of other jurisdictions.

Links

Links to other sites contained herein are exclusively for user's convenience. Prysmian is not responsible for the content of any other site that may be accessed from this web site or from which this web site may be accessed. Connecting to other sites from this web site is made at the users own risk and users should ensure that they have taken adequate precautions against viruses or other such elements. Prysmian has absolutely no control over the content of such sites and as a third party has no responsibility for the content, also advertising material, contained on such sites, or for products or services offered by them. Such products or services are in no way sponsored, shared or supported by Prysmian.

Information from users

Any materials sent to Prysmian, for example by e-mail or via World Wide Web pages, shall be deemed not confidential. Prysmian acquires title to and shall have no obligation of any kind with respect to such materials. Therefore, Prysmian shall be free to reproduce, use, disclose, display, transform, create derivative works and distribute the materials to others without limitation. Further, Prysmian shall be free to use, without any consideration, any information, ideas, concepts, know-how or techniques contained in such materials for any purpose whatsoever, including but not limited to, developing, manufacturing and marketing products incorporating such materials. User who sends any materials to Prysmian warrants that such materials fit to publication and agrees to indemnify Prysmian against any possible third party action in relation to such materials.

Investor Relations

The contents of the pages on "Investor Relations" are provided by Teleborsa S.r.l, on behalf of Prysmian S.p.A.